Skip to content
Ezen az oldalon

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. július 1-től. (előző)

1. Bevezető

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Szerződés") a

Lokomotor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 6000 Kecskemét, Mezei utca 5.
adószám: 32118498-1-03
statisztikai számjel: 32118498-5829-113-03
cégjegyzékszám: 03-09-136769
bejegyző hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
elérhetőség, hibabejelentés: admin@cetli.app
weboldal: https://cetli.app
tárhelyszolgáltató: Google LLC (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok, kapcsolatfelvétel)

mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató")

valamint a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett, a https://cetli.app weboldalon, aloldalokon és aldomainjein működtetett vendéglátói rendszert (szerver szolgáltatásokat, webalkalmazást, saját eszközre telepíthető asztali és mobilalkalmazásokat, valamint további szoftverkomponenseket) (a továbbiakban: "Rendszer", annak működtetése: "Szolgáltatás") igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználó")

között a lentiek szerint létrejött Szerződés tartalmát, a Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1.2 A Szolgáltató és a Felhasználó együttesen: "Felek", bármelyikük külön-külön: "Fél".

1.3 A Felhasználó által a Rendszerben létrehozott intézmény: "Vendéglátóhely".

2. Általános rendelkezések

2.1 A jelen Szerződés hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

2.2 A jelen Szerződés hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

2.3 Jelen Szerződés kiterjed minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált Rendszer, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Felhasználó által történő felhasználására és igénybevételére irányulnak.

2.4 Jelen Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 6:77. §-a szerinti általános szerződési feltételnek minősül. A Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. A Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

2.5 A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen Szerződés hatályos szövege minden Felhasználó számára a https://cetli.app/utmutato/aszf címen folyamatosan elérhető legyen.

2.6 A jelen Szerződés 2023. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződést, mely módosítás esetén a Felhasználónak joga van a Szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya. A Szolgáltató a Szerződés módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

2.7 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Rendszer, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Rendszer terjesztésének tekintetében. Tilos a Rendszerben megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció

3.1 Érvényesen az regisztrálhat, aki nagykorú, cselekvőképes személy, és a Szerződést elfogadja.
A Rendszerbe történő első bejelentkezésekor elfogadott Szerződéssel a Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket megismerték és elfogadták.

3.2 A Szolgáltatás használatához a Felhasználónak először regisztrálnia kell a Rendszerben. Egy Felhasználó korlátlan számú Vendéglátóhelyet létrehozhat, a Vendéglátóhelyekhez korlátlan számú más Felhasználónak hozzáférést adhat. Egy Vendéglátóhely beállításáért és működtetéséért az adminisztrációs jogkörű ("admin") Felhasználói a felelősek.

3.3 Vendéglátóhelyet létrehozni kizárólag a Vendéglátóhely nevében képviseletre jogosult Felhasználó jogosult. A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat és a Vendéglátóhely képviseletében eljáró és regisztráló Felhasználó jogosultságát nem ellenőrzi, és ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Jogosultság ellenőrzése

A Szolgáltatással végrehajtható, jogkövetkezményekkel is járó műveletekhez olyan adatokat kell beállítani a Rendszerben, melyhez csak Ügyfélkapus hitelesítéssel fér hozzá a Felhasználó.

Ezért a Rendszerben nem szükséges ellenőrizni a Vendéglátóhely képviseletének jogosultságát.

3.4 A regisztráció, azaz a Felhasználó létrehozásának mindenkor aktuális lépései az Útmutatóban kerülnek részletezésre. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben nem tájékoztatja a Felhasználót, a regisztráció befejezésével azonnal be lehet lépni a Rendszerbe.

3.5 A Felhasználó egyedi azonosítására szolgáló email címként csak és kizárólag élő és valós email cím megadása engedélyezett, hiszen a belépések során Szolgáltató egy hitelesítő kóddal ellenőrzi, hogy a megadott email cím a Felhasználó birtokában áll-e.

3.6 Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak megadott adatai az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kerülnek felhasználásra.

3.7 Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Rendszer használatából kizárni.

3.8 A Felhasználó nem veheti igénybe a Szolgáltatást olyan vállalkozás támogatására, mely illegális, erkölcstelen, vagy egyéb szempontból kifogásolható tevékenységet is folytat.

3.9 A Felhasználó köteles a regisztráció és a Rendszer használata során megadott adatok változását haladéktalanul átvezetni a Rendszerben. A változás bejelentésének elmaradásából eredő károkért kizárólag a Felhasználó felelős.

4. Szolgáltatási díj, fizetés és számlázás

4.1 A díjfizetés kötelezettje a Felhasználó által regisztrált Vendéglátóhely. A Vendéglátóhely számlázási adatait az adminisztrációs jogkörű ("admin") Felhasználók adják meg.

4.2 A Szolgáltató főszabályként havonta a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát bocsát ki, melyet a Vendéglátóhely 15 napos határidővel, átutalással fizethet ki.

4.3 A Felek kijelentik, hogy az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya.

4.4 A számla végösszegét a Szolgáltató a tárgyhó (naptári hónapban) feltöltött bizonylatok nettó végösszegeiből számolja a meghirdetett kondíciók alapján. A Szolgáltató a számlát a tárgyhó adataiból számolva a rákövetkező hónap 10. napjáig állítja ki, és a Vendéglátóhely számlázási adatainál megadott email címre küldi ki. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vendéglátóhely levelezőrendszerének hibája, beállítása miatt a kiküldött számláról a Vendéglátóhely nem, vagy késedelmesen értesül, a számla a postafiókba történő érkezés napján kézbesítettnek és átvettnek minősül.

4.5 A Vendéglátóhely köteles a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásért a szolgáltatási díjat határidőre megfizetni a Szolgáltató által megküldött számla alapján.

4.6 Havi szolgáltatási díj

Fizetési kondíciók a 2022. november 10. után kötött szerződések esetén ("22-10" azonosítójú ajánlat):

 • 1 millió Ft forgalomig ingyenes
 • 1 millió Ft forgalom felett az 1 millió Ft feletti rész 0,5%-a
 • 5 millió Ft forgalom felett 20 000 Ft

Az árak nettó árak, az áfát NEM tartalmazzák.

4.7 A szolgáltatási díj tartalmazza a felhasználói fiókba történő korlátlan számú belépést, a rendelések kezelését, a Rendszer technikai üzemeltetését, valamint a Rendszer folyamatos fejlesztését.

Kapcsolódó fogalmak
 • A "forgalom" a Rendszerbe rögzített érvényes bizonylatok nettó végösszegeinek abszolút értéke. A sztornózott bizonylat nem számolódik (sztornózáskor az eredeti összeg levonódik). A negatív végösszegű bizonylat pozitív értékkel számolódik. Folyószámlák használatakor csak a folyószámlára rögzítés számolódik, annak egyenlítése/nullázása nem.
 • A "tárgyhóban feltöltött" bizonylatok a hófordulóig a Rendszer szerverére feltöltött bizonylatokat jelentik, függetlenül azok kiállítási dátumától. A hóforduló a koordinált világidő (ld. UTC) szerint kerül vizsgálásra, ami Magyarországon télen 1, nyáron 2 órával tér el a helyi időtől.
 • Az ajánlat "azonosítója" egyedileg meghatározza egy vendéglátóhely fizetési kondícióit. A vendéglátóhely létrehozása időpontjában meghirdetett ajánlat kerül elfogadásra, mely az adminisztrációs felületen lekérdezhető.

Számlázási adatok

4.8 Az ingyenes keret átlépése után a Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását, ha a számlázási adatok nincsenek teljeskörűen kitöltve.

Fizetési határidő

4.9 A fizetési határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg a Vendéglátóhely az elmaradt szolgáltatási díjat maradéktalanul meg nem fizeti.

4.10 Amennyiben a Vendéglátóhely a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette, a Szolgáltató a számláján történő jóváírástól számított 24 órán belül gondoskodik a Szolgáltatás helyreállításáról.

Következmények

4.11 A Szolgáltatás szerződésszerű leállításából származó hatósági eljárások jogkövetkezményéért a Vendéglátóhelyet terheli a felelősség.

4.12 Felek megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetén a Vendéglátóhely a késedelem időszakára a Ptk. 6:155. § szerint számított késedelmi kamatot köteles fizetni.

4.13 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fizetési kondíciók egyoldalú módosítására. Erről a Felhasználókat a változás életbe lépése előtt legalább 30 nappal tájékoztatja. A módosított kondíciók elutasítása esetén a Felhasználó (egyébként is bármikor következmények nélkül) felmondhatja a Szerződést.

4.14 A szolgáltatási díjért cserébe a Szolgáltató a Rendszer minden funkcióját elérhetővé teszi a Felhasználó számára. A Rendszer használatán kívüli szolgáltatások díjazásáról a Szolgáltató és a Felhasználó egyedileg állapodik meg, és köt szerződést.

4.15 A Rendszer használatának feltételeiről a Szolgáltató és a Felhasználó egyedi megállapodást is köthet.

4.16 Ingyenes NTAK bevezetési akció

Indoklás

Az NTAK bevezetése mindenki számára plusz feladatokat jelent, ezért a bevezetést célszerű mihamarabb megkezdeni.

A bevezetést segítendő és motiválandó 2023. június 30-ig a Szolgáltatás díja az alábbiak szerint módosul.

4.16.1 Kedvezményes szolgáltatási díj 2023. február 1. és 2023. június 30. között

 • 1 millió Ft forgalomig ingyenes
 • 1 millió Ft forgalom felett ingyenes

4.16.2 Az Ingyenes NTAK bevezetési akció alatt a rögzített adatokat a Szolgáltató felhasználja anonimizált statisztikai adatok gyűjtésére, valamint az NTAK rendszere felé anonimizált adatküldésre. A beküldött adatok utólag nem kapcsolhatóak össze sem a Felhasználóval, sem a Vendéglátóhellyel, valamint azok helyessége és valódisága nem kerül ellenőrzése.

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést és közreműködést biztosítani.

5.2 A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás teljesítését akadályozná vagy gátolná.

5.3 A Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja jelen Szerződésben meghatározott Rendszer működését napi 24 órában (Szolgáltatás). A Szolgáltató garantálja, hogy a Felhasználó által felvitt adatokhoz illetéktelenek nem férnek hozzá, illetéktelenek részére nem kerülnek kiadásra, és a Szolgáltató azokat az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeli.

5.4 A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Rendszer folyamatosan elérhető legyen, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

5.5 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Rendszerrel együttműködő és/vagy abba integrálható, a Felhasználó vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Rendszer rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a Felhasználó vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés.

5.6 A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Rendszer kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Rendszer rendszerszintű használatára vonatkozik.

5.7 A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén a hét bármely napján hajnali 4 óra és 6 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem érhető el a Rendszer, vagy annak egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

5.8 A Szolgáltató garantálja, hogy az általa szolgáltatott Rendszer a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Az előre tervezett és bejelentett karbantartási idők nem számítanak bele ebbe az időintervallumba.

5.9 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Rendszert, annak tartalmának és funkcióinak működését és hozzáférhetőségét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, továbbá, hogy a Rendszer egyes elemeit kivezesse vagy megszüntesse.

5.10 A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó részéről bekövetkező személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az észszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

5.11 A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó hibás adatrögzítéseit feltárni és javítani, illetve az ebből eredő hibákat megkeresni és javítani.

6. Felhasználó jogai és kötelezettségei

6.1 A Felhasználónak joga van a Rendszer Szerződés szerinti használatára.

6.2 A Felhasználónak joga van ügyféltámogatást igénybe venni, valamint panasszal élni a később részletezett módon.

6.3 A Felhasználónak joga van a Szolgáltatóval jelen Szerződéstől eltérő tartalmú szerződés megkötésére előzetes egyeztetések alapján.

6.4 A Felhasználó köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést és közreműködést biztosítani.

6.5 A Felhasználó köteles a rendszer működésével kapcsolatos hibát haladéktalanul jelezni.

6.6 A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival.

6.7 A Felhasználó felelős a bejelentkezéshez megadott email cím biztonságáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, amennyiben az email fiókja jogosulatlan személy által történő használatáról, vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről tudomást szerez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy különösen óvatosan kell használnia felhasználói fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a fiókhoz ne férjenek hozzá, és hogy a munkamenet végén kijelentkezzen. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

7. Felhasználási és technikai feltételek

7.1 A Szolgáltatás SAAS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver), amely egy web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Rendszerbe a https://admin.cetli.app lapon keresztül lehet bejelentkezni.

7.2 A Szolgáltatás használatának adminisztrációs feltételei:

 • a Felhasználó által a Rendszerben regisztrált aktív felhasználó fiók;
 • a Felhasználó által elfogadott jelen Szerződés, valamint Adatkezelési Tájékoztató.

7.3 A Szolgáltatás használatának technikai feltételei:

 • szélessávú internetkapcsolat;
 • legfrissebb Google Chrome, vagy legalább annak szolgáltatáskészletét támogató internet böngésző;
 • a fenti internet böngésző futtatására alkalmas eszköz (számítógép, okostelefon, tablet stb.).

Az eszköz kipróbálása

A Rendszer akár gyengébb teljesítményű hardveren is működőképes, azonban a felhasználói élmény (pl. sebesség, képernyőtartalom) nem minden esetben felel meg a Felhasználó várakozásainak.

Ezért a beszerezni kívánt eszköz előzetes kipróbálását erősen ajánljuk.

A Rendszer nem igényel telepítést, hanem élő internetkapcsolattal böngészőből indítható, így még az eszköz megvásárlása előtt könnyen tesztelhető egy bemutató példányon. Teszteléskor feltétlenül használjuk a böngésző privát/inkognitó módját, valamint a munkamenet végén ne felejtsünk el kijelentkezni!

7.4 A Szolgáltatás használatának további feltétele, hogy a Vendéglátóhely a díjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul és késedelem nélkül eleget tegyen, és a Szolgáltató felé lejárt számlatartozása ne álljon fenn.

7.5 Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, megoldás használata, amely a Rendszer leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, valamint amely veszélyezteti a Rendszer rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

8. Szerződés megtagadása, megszűnése és megszűntetése, fiók törlése

8.1 A Felhasználó a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás a felhasználó fiók törlésével kezdeményezhető, mely azonnal végrehajtódik. A törlést a felhasználói fiókba bejelentkezve, a profil képernyő legalján lehet elindítani.

8.2 Inaktív Felhasználók automatikus törlése: Ha a Felhasználó legalább 185 napig nem jelentkezik be a felhasználói fiókjába, a fiók automatikusan törlésre kerül, és a Szerződés megszűnik. A törlés előtt 5 nappal a Szolgáltató a felhasználói fiókhoz tartozó email címre értesítést küld. A törlés elkerülhető, ha a Felhasználó az éresítést követően 5 napon belül bejelentkezik a felhasználói fiókba. A törlés után a Felhasználó bármikor újra regisztrálhat az email címével egy új felhasználói fiókot.

8.3 Inaktív Vendéglátóhelyek automatikus törlése: Egy Vendéglátóhely automatikusan törlésre kerül, ha legalább 100 napig nem lép vele senki interakcióba. A törlés előtt 10 nappal a Szolgáltató email értesítést küld a Vendéglátóhely adminisztrációs jogkörű ("admin") Felhasználóinak. A törlés elkerülhető, ha egy Felhasználó interakcióba lép a Vendéglátóhellyel, pl. megnyitja az Admin vagy Pult felületét.

8.4 A Felhasználó törlésével azok a Vendéglátóhelyek is törlődnek, melyekhez kizárólag a törölt Felhasználónak volt adminisztrációs jogköre ("admin").

8.5 A Szolgáltató megtagadja a Szolgáltatás nyújtását annak a Vendéglátóhelynek, melynek nincs adminisztrációs jogkörű ("admin") Felhasználója. Az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő idő elteltével a Vendéglátóhely összes adata visszaállíthatatlanul törlődik.

8.6 A Felek a Szerződés megszűnésekor egymással teljes körűen kötelesek elszámolni.

8.7 Amennyiben a Vendéglátóhely ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni a Vendéglátóhely felé. A teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

8.8 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben a Felhasználó a rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

8.9 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben, ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen Szerződés különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

8.10 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó által nem jogszerűen kerül sor, ideértve különösen a jelen Szerződés megsértését.

8.11 A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése, vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti a Vendéglátóhelyet a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatás díjának megfizetése alól.

8.12 A szerződés rendkívüli felmondására kizárólag súlyos szerződésszegés esetén van mód. Súlyos szerződésszegésnek minősül:

 • ha bármelyik Fél a Szerződés rendelkezéseit nem tartja be;
 • ha bármelyik Fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik Fél jogos érdekeit, különösen a jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve a Szerződés rendelkezéseinek vagy egyéb módon megtéveszti a Szolgáltatót.

8.13 A szerződés megszűnésének egyéb esetei:

 • A Felhasználó kézi törlése.
 • Határozott időre kötött szerződés esetén a határozott idő lejárta.
 • A Felek közös megegyezése.
 • Akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó jogutód nélküli megszűnése.

9. Ügyféltámogatás

9.1 A Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató elérhetőségein közölheti (ld. Bevezető és Impresszum).

9.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

9.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4 A felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a Felhasználó neve, email címe,
 2. az érintett Vendéglátóhely neve, címe, adószáma,
 3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 4. a Felhasználó panaszának részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 5. a Felhasználó igénye,
 6. a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 7. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 8. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 9. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

9.5 A Felhasználó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

9.6 Békéltető testület

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről, valamint az eljárás menetéről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/

9.7 Online vitarendezés

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Felhasználó és a Szolgáltató közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

9.8 Amennyiben a békéltető testület eljárása nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

10. Felelősségkorlátozás

10.1 A Szolgáltató a Felhasználó magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

10.2 A Szolgáltató a Szerződésben részletezi a Rendszer használatának technikai feltételeit, kitérve a kritikus pontokra és a jó módszerekre. A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internethozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Rendszer az internetszolgáltató, vagy a Felhasználó által használt nem megfelelő hardver hibája miatt elérhetetlen, lassan működik, vagy adatvesztés történik.

10.3 A Szolgáltató a rendszer működtetése során a Felhasználó által jelzett hiba kijavítását a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül vállalja. Amennyiben a Felhasználó a hiba kijavítását nem teszi lehetővé, vagy a hiba kijavítása érdekében szükséges együttműködést megtagadja, úgy az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

10.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha rosszindulatú támadás éri az általa szolgáltatott Rendszert, és ennek következtében adatvesztés vagy a Szolgáltalás leállása történik. Ilyen esetekben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül kijavítja a Rendszerben keletkezett károkat, és helyreállítja a Szolgáltatást.

10.5 A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

10.6 A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Rendszer Szerződésbe ütköző, vagy jogszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.

10.7 A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

10.8 A Szolgáltató nem felelős a bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

10.9 A Rendszer használata nem mentesíti a Felhasználót, hogy a Rendszerbe rögzített és a Rendszer által számított adatokat leellenőrizze. Az ellenőrzés elmulasztása miatti károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.10 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért. Az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

11. Szerzői jogok, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

11.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Rendszer szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Rendszerben található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Rendszer, vagy annak bármely része módosítható. A Rendszerről és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos Szolgáltató írásos hozzájárulása esetén is csak a Rendszerre való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

11.2 Miután a Rendszer szerzői jogi műnek minősül, tilos a benne megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.3 A Szolgáltató fenntartja minden jogát a Szolgáltatás valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4 Tilos a Rendszer tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; felhasználói azonosítók tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Rendszer bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5 A Felhasználó a Rendszer kizárólag a saját üzleti célokra történő használatára jogosult. A Felhasználó a Rendszer felhasználásának jogát harmadik személyre nem ruházhatja át. A Felhasználó a Rendszer felhasználására harmadik személyeknek további engedélyt nem adhat, nem jogosult azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem bármilyen más ellenszolgáltatás fejében bérbe, használatba, haszonbérbe adni, azt bármilyen módon harmadik személynek átadni, harmadik személy számára elérhetővé tenni.

11.6 A Felhasználó nem jogosult a Rendszert – vagy annak bármely részét – sem saját célra, sem üzleti célra lemásolni, többszörözni, elemezni, visszafejteni, megváltoztatni vagy bármilyen más módon átalakítani. Másolásnak minősül többek között a Rendszer működési struktúrájának, kinézetének másolása, a Rendszerrel megegyező vagy lényegében megegyező új szoftver létrehozása. E tilalom alól kizárólag a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli engedélye adhat felmentést.

11.7 A Rendszer használatához nem szükséges, hogy a Felhasználó arról biztonsági másolatot készítsen, ezért a Felhasználó nem jogosult a Rendszerről biztonsági másolatot készíteni.

11.8 A Vendéglátóhely nevét és logóját a Szolgáltató felhasználhatja a Szolgáltatás terjesztése, hírnevének növelése érdekében. A felhasználás során a Szolgáltató köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Vendéglátóhely jóhírének megsértését okozza.

12. Titoktartás, adatvédelem, adatkezelés

12.1 A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.

12.2 A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a Szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

12.3 A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Szerződés alapján a részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint a Szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

12.4 A Felhasználó határidő és ellenérték nélkül vállalja, hogy titokban tartja a Rendszer használatához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó, a Szolgáltató által számára átadott bármely információt, minden esetben bizalmas adatként és üzleti titokként kezeli, azt harmadik személynek nem teszi hozzáférhetővé – kivéve, ha a Szolgáltató ehhez kifejezetten, előzetesen, írásban hozzájárult.

12.5 A fenti titoktartási kötelezettség a Szolgáltatás fennállása alatt, és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

12.6 A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a Szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó a személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

12.7 Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https://cetli.app/utmutato/adatkezeles oldalon.

13. Záró rendelkezések

13.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződéssel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei a Felhasználót terhelik.

13.2 Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése bármilyen ok miatt érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a Szerződés fennmaradó rendelkezéseit ez nem érinti, feltéve, hogy a Felek e rendelkezés nélkül is megkötötték volna a Szerződést. A Felek kölcsönös megállapodásával a Szerződés érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezését olyan rendelkezéssel kell felváltani, amely érvényes és végrehajtható, és amely a törvényes keretek által megengedett módon a leginkább tükrözi a Feleknek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezésekben foglalt szándékát.

13.3 A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a jelen jogügyletből származó, azzal összefüggő, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvitára a Felek alávetik magukat az illetékes magyar bíróság joghatóságának.

13.4 Amennyiben az egyik Fél a jelen Szerződésben foglalt vagy a jogszabályokban biztosított bármely jogát vagy jogorvoslatai jogosultságát nem vagy késedelmesen gyakorolja, az nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslati jogosultságról történő lemondást. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szerződés valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.5 A jelen Szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezéseire kell tekintettel lenni:

 • A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • A 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)